Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Personalitööalane inglise keel astmele B2/C1 -jätkukursus

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse II poole kestus: 30 akad kontakttundi + iseseisev töö; 15 nädalat, 1x2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 8.15-9.45 alates 24.jaanuarist 2020
 • Õppemaks €198 (€165+km), grupis 4-8 õppijat
 • Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
 • Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada tööalast sõnavara (50%) ja keelestruktuure astmel B2/C1 (50%).
 • Õppekava: 60 kontakttundi 
 • Ametinimetused ja tööülesanded muutuvas maailmas
 • Karjäär, eelmised tööd ja vastutusalad
 • Tööavaldus, tööintervjuu 
 • Personalijuhtimise põhifunktsioonid/baasoskused: 
 • • Värbamisprotsess 
 • • Tööle võtmine, orientatsioon 
 • • Töö tasustamine ja tunnustamine 
 • • Töötajate arendamine ja motiveerimine 
 • • Töötajate koolitus 
 • • Töösoorituse juhtimine ja mõõtmine; tulemusvestlus 
 • Isikuandmete kaitse
 • IT-vahendid ja kaasaegsed tööriistad personalitöös
 • Trendid 2020
 • Grammatika kinnistamine ja kordamine vastavalt õpivajadusele: tingimuslaused, passiiv, modaaltegusõnade minevikuvormid, liitverbid, eessõnalised väljendid
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks (sept 2019-mai 2020) õppija
  - valdab erialast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2.2 ja C1;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu ja koosoleku;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt. 

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpingu lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides või iseseisvate tööde esitamine samas mahus; kirjaliku ja/või suulise lõputesti positiivne tulemus vastavalt mitte-eristuvatele hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Kirjalik test läbitud teemadele: tõlge, lünktest, sõnavaratest või teksti koostamine.

Suuline test: rollimäng, esitlus, näidiskoosolek, vestlus või intervjuu.

Hindamiskriteeriumid: Õppija oskab 60% lõputestiks valitud sõnu või struktuure; kasutab õpitud sõnavara ja grammatikat õiges vormis tulemusele 60%. Õppija leiab vajaliku teabe suulisest või kirjalikust tavatekstist; koostab jutu õpitud teemal.

Õppija kasutab asjakohast sõnavara ja registrit, räägib kursusel läbitud teemadest, täidab ülesande; vastab küsimustele ja esitab ise küsimusi.

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

Tõend, kui õpiväljundeid ei saavutatud või õppija ei soovinud neid lasta hinnata, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool