Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Personalitööalane inglise keel B2/C1

 • Inglise ja eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 30 akad kontakttundi + iseseisev töö; 15 nädalat, 1x2 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 8.15-9.45 alates 20.septembrist 2019
 • Õppemaks €198 (€165+km), grupis 4-8 õppijat
 • Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
 • Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada tööalast sõnavara (50%) ja keelestruktuure astmel B2/C1 (50%).
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks õppija
  - valdab tööalast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2.2 ja C1;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu ja koosoleku;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt. 

 Inglise keel alg- või elementaarastmele (A1, A2)

 • Eesti keele baasil
 • Kursuse kestus: 60 akad kontakttundi + iseseisev töö; 20 nädalat, 1x3 ak/t nädalas
 • Toimumisaeg: R 11-13.15 algab komplekteerumisel
 • Õppemaks €396 (€330+km), grupis 4-10 õppijat
 • Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
 • Algkursuse eesmärk: omandada hääldusbaas, õppida ja praktiseerida baas-sõnavara ja baas-struktuure; saavutada aste A1.
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks õppija
  - mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu;
  - kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjutada ja rääkida õpitud teemadel;    
  - vastab lihtsatele küsimustele;
  - kirjutab lühikese ja lihtsa teate, täidab lihtsamaid ankeete.
 • Elementaarastme kursuse eesmärk: hakkama saada igapäevaste suhtlusolukordadega, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; saavutada aste A1/A2.
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks õppija
  - mõistab nii lihtsamat kõnet kui teksti, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega, nt perekond, hobid, inimesed, elutingimused, elulugu, hariduslik tagapõhi, praegune või eelmine töö;
  - leiab vajaliku teabe lihtsatest igapäevatekstidest, nt reklaamid, tööpakkumised, brošüürid, menüüd, sõiduplaanid;
  - kasutab mitmeid fraase ja lauseid, et kirjutada, küsida ja rääkida õpitud teemadel;
  - teeb märkmeid ja kirjutab lihtsa isikliku kirja või tööalase e-kirja õpitu baasil.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt. 

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool