Inglise keel

Inglise keel Print E-mail

Individuaalkursused alates

3. ja 11. maist ja

1. ja 14. juunist 2021 kokkuleppelistel aegadel

 
Õpetajad:

Katrin Raaperi
Kaija Laum
Ene Lepassaar

Õppetasu:

30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t 600 (500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, A1/A2 või erialakeele koolituse maht 40 ak/t €1200 (€1000+km) + ca 40 tundi iseseisvat tööd
30 akad kontakttund, algastmelt alustades koolituse soovitatav maht 80 ak/t €2400 (€2000+km) + ca 80 tundi iseseisvat tööd

Kursuse aste, sisu, maht, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist

Inglise keel B2/C1: grammatika ja personalitööalane keel

I poole maht: 30 akadeemilist kontakt-tundi + ca 15 tundi iseseisvat tööd
Toimumisaeg: 8.jaanuar -30. aprill 2021 R 8.15-9.45
Õppetasu: €288, grupis 4-6 õppijat
Õpetaja: Ene Lepassaar, MA equiv
Eesmärk: süstematiseerida, kinnistada ja edasi arendada tööalast sõnavara (50%) ja keelestruktuure astmel B2/C1 (50%).
Sisu: 30-tunnise kursuse sisu ja õpiväljundid põhinevad alltoodud 60-tunnise mahuga kursuse õppekaval

 • Ametinimetused ja tööülesanded muutuvas maailmas
 • Karjäär, eelmised tööd ja vastutusalad
 • Tööavaldus, tööintervjuu 
 • Personalijuhtimise põhifunktsioonid/baasoskused: 
 • • Värbamisprotsess 
 • • Tööle võtmine, orientatsioon 
 • • Töö tasustamine ja tunnustamine 
 • • Töötajate arendamine ja motiveerimine 
 • • Töötajate koolitus 
 • • Töösoorituse juhtimine ja mõõtmine; tulemusvestlus 
 • Isikuandmete kaitse
 • IT-vahendid ja kaasaegsed tööriistad personalitöös
 • Trendid 2021
 • Grammatika kinnistamine ja kordamine vastavalt õpivajadusele: tingimuslaused, passiiv, modaaltegusnade minevikuvormid, liitverbid, eessõnalised väljendid
 • Õpiväljundid: 60 ak/t mahuga kursuse lõpuks (sept 2020-mai 2021) õppija
  - valdab erialast sõnavara;
  - kasutab keelestruktuure astmel B2.2 ja C1;
  - koostab ja esitab personalitööalase ettekande;
  - viib läbi tööintervjuu ja koosoleku;
  - kirjutab tööalase kirja ja e-kirja.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt ja mitte-eristavalt. 

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpingu lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides või iseseisvate tööde esitamine samas mahus; kirjaliku ja/või suulise lõputesti positiivne tulemus vastavalt mitte-eristavatele hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Kirjalik test läbitud teemadele: tõlge, lünktest, sõnavaratest või teksti koostamine.
Suuline test: rollimäng, esitlus, näidiskoosolek, vestlus või intervjuu.

Hindamiskriteeriumid: Õppija oskab 60% lõputestiks valitud sõnu või struktuure; kasutab õpitud sõnavara ja grammatikat õiges vormis tulemusele 60%. Õppija leiab vajaliku teabe suulisest või kirjalikust tavatekstist; koostab teksti õpitud teemal.
Õppija kasutab asjakohast sõnavara ja registrit, räägib kursusel läbitud teemadest, täidab ülesande; vastab küsimustele ja esitab ise küsimusi.

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.
Tõend, kui õpiväljundeid ei saavutatud või õppija ei soovinud neid lasta hinnata, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 

 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool