Grammatikakursus

Grammatikakursus Print E-mail

Inglise keele grammatika kursus 

  • Õpetaja: Kaija Laum, Katrin Raaperi või Ene Lepassaar, MA equiv
  • Õppekava vastavalt astmele
  • Eesmärk: omandada ja süstematiseerida grammatika struktuur ja praktiseerida kommunikatiivsete harjutuste ja suhtlusega
  • Grupid moodustame vastavalt huviliste keeleoskuse lähteastmetele ja/või soovidele. Kursuse sisu ja tempo oleneb osalejatest - õpetame ikka õppijaid, mitte programmi-, kuid püüame vastavalt kursuse mahule käsitleda baasgrammatikat (elementaar- ja eelkeskastmel), kõiki peamisi grammatikastruktuure (keskastmel) või korrata-korrigeerida kogu grammatikat ja keerulisemaid struktuure muu hulgas 15 tõlkeharjutuse baasil (Basic Business Vocab, prepositional phrases or phrasal verbs) (kõrgemal keskastmel).
  • Grammatikaselgitused eesti keeles; õppijad saavad eestikeelsete selgitustega grammatikakausta ja vajadusel teemakohased sõnavaralehed.
  • Lisaks kordavatele tõlkeharjutustele võivad osalejad kodusteks töödeks esitada ka jooksvaid e-kirju, lühiesitluste tekste vms.

Näidisprogramm astmele B1+/B2

Class  Structure Topic Home task,
e-learning
1

Word order 
Formation of direct questions
Small talk

Getting acquainted
Socializing
Revisory exercise No 1
+ optional homework
2

"To BE or not to BE?"
Prepositions, prepositional phrases, phrasal verbs

Jobs and responsibilities

Revisory exercise No 2
3 Revision of tense forms in the active voice Celebrities: who's the person in the picture?
Revisory exercise No 3
4 Revision of tense forms in the active voice

Have you been to ...?
What's the best book you've read?
Revisory exercise No 4
5 Reported speech
Sequence of tenses
This what happened... Revisory exercise No 5
6 Expressing future meaning Plans, agreements, dreams ...
Conventions of business calls
Revisory exercise No 6
7 Passive voice Famous buildings: what building is being described?
Revisory exercise No 7
8 Passive voice
Advertisements: what product is being advertised?
Revisory exercise No 8
9 Conditionals I, II and III
What would you do if ...
If I had known it, ...
Revisory exercise No 9
10 Conditionals: mixed, progressive forms; special cases
e.g. I'd rather...; I wish...; If you will ...
Revisory exercise No 10
11 Modals: present and past forms
e.g. She must have been weight watching!
Revisory exercise No 11
12 Conditionals and modals in the active and passive
e.g. It might have been finished earlier!
Revisory exercise No 12
13 Gerund and infinitive; used to
e.g. Everybody likes being praised. Having said that...
I used to live in Võru, but now I'm used to living in Brussels.
Revisory exercise No 13
14

Gerund and infinitive

e.g. I can't afford to buy it. 
I'm looking forward to meeting you.
Revisory exercise No 14
15

Conventions of business correspondence
Punctuation, acronyms, abbreviations, capitalization

(or topic for Class 2) Revisory exercise No 15

  Final test if requested    

Näidisprogramm astmele B1/B1+

Class  Structure Topic Home task,
e-learning
1

Word order 
Formation of questions

Self-introduction
Socializing
Self-introduction
An e-exercise on tag-questions
2 "To BE or not to BE?" 
Tricky expressions
Prepositions
Me and my family, my friends, my hobbies A story and an e-exercise
3 Present Simple Active
My work
Job routine
A story and an e-exercise
4 Present Progressive Active
Current project A story and an e-exercise
5 Expressing future meaning Plans, agreements, dreams...
A story and an e-exercise
6 Past Simple Active
My life story
Famous people
A story about my life, and an e-exercise
7 Present Perfect Simple Active Have you been to...? A story about a trip, and an e-exercise
8 Present Perfect Simple and Progressive What have you been doing recently? E-exercises
9 Past Perfect
Sequence of tenses
Jokes and stories A joke or a story, an e-exercises
10 Passive Voice Famous buildings
E-exercises
11 Passive Voice Advertisements E-exercises
12 Conditionals I and II I wish I were...
What would you do if ...
E-exercises
13

Conditionals III

If I had known it, ... E-exercises
14

Modals: present and past forms

She must have been weight watching! E-exercises
15 Conditionals and Modals in the Passive It might have been finished earlier! E-exercises

Näidisprogramm astmele A1-A2

Õppus  Struktuur Teema Kodune töö,
e-harjutus
1

Lauseehitus: sõnade järjekord lauses
Eessõnad

Enesetutvustus Enesetutvustus
Eessõnad koha- ja ajamäärustes
2 BE olevikus: jaatav, eitav, küsiv
Raskusi valmistavad väljendid 
Kellaajad Harjutus 
3 Lihtolevik: olema ja omama Mina ja minu pere, hobid, töö Jutt ja e-harjutus
4 Lihtolevik (Present Simple): kasutamine; jaatavad laused Minu päev, mu kaaslase päev Jutt ja e-harjutus
5 Present Simple Active: jaatav, eitav, küsiv Töörutiin Jutt ja e-harjutus
6 Kestev olevik (Present Progressive Active) praeguse ja ajutise tegevuse ning tuleviku väljendamiseks Käimasolev projekt E-harjutused
7 Liht- ja kestva oleviku võrdlus
Üldine ja praegune/ajutine tegevus
E-harjutused
8 Tuleviku väljendusvormid Kokkulepped, plaanid, soovid
E-harjutused
9 Lihtminevik (Past Simple Active); BE minevikus, ebareeglipärased tegusõnad Mida sa eile tegid? E-harjutus
10 Past Simple Active:  jaatav, eitav, küsiv Kuidas nädal/nädalavahetus läks?
Jutt ja e-harjutus
11 Past Simple Active:  jaatav, eitav, küsiv Elulugu: intervjuu Jutt ja e-harjutus
12 Täisminevik (Present Perfect Simple Active): moodustamine ja kasutamine Oled sa Rootsis käinud? E-harjutus
13 Present Perfect Simple Active Elukogemused: oled sa kunagi ...? E-harjutus
14

Present Perfect Simple and Past Simple Active

Reisimuljed Jutt
15

Passiivi tutvustus
Present Simple and Past Simple Passive

Harjutus E-harjutus