Inglise ärikeel B1-B2

Inglise ärikeel B1-B2 Print E-mail

Õpetajad: Kristi Saks MA equiv, Katrin Raaperi MA equiv, Ene Lepassaar (end Ene Vasli) MA equiv, Kaija Laum MA equiv Airi Vasar MA equiv, Eero Soots - native speaker

Õppemaht: 60-360 ak/t
Õppesisu baseerub õppekaval; alltoodud täisprogramm on orienteeruv, milles tehakse valik ja muudatusi vastavalt õpivajadusele.

Topic
Grammar
Introduction
Socializing
Formal & informal English
Formation of questions
Business & businesses
Business & businesses in Estonia
Review of tenses: active&passive
Formal phoning
Future forms
Conventions of business correspondence
Past tenses
Writing reports, letters, memos, e-mails
Present Perfect Simple and Progressive
Employment
Past Perfect Simple and Progressive
Recruitment
Job interview
The Passive Voice
Company structure.
Hierarchy
My company
The Passive Voice
Presentation
Making presentations
Indirect questions
Marketing
Sales
Expressing change
Trends: diagrams, charts, tables Numbers, numerals, figures
Meeting: agenda, minutes, memo
Meeting: expressing opinions
Mock meetings
Prepositions
Prepositional phrases
Negotiations
Conditionals
Contracts: employment, rent, purchase
Contracts: rent, purchase
Conditional sentences in the Passive
Finance Modals: future and past forms
Accountancy The Article
Ethics
Cultural differences
Revision
Revision. Mock exam.
Exam
 


    Osaoskuste arendamine:

  •     iga õppuse lõpul saavad õppijad järgmise teema inglise-eesti sõnavara;
  •     sõnavara kinnistatakse tekstiga - lugemine, arutlus, vaidlus jne;
  •     teemakohane kuulamisharjutus lindilt või õpetajalt;
  •     kõnearendus- vestlus, vaidlus, rollimäng, ettekanne, presentatsioon;
  •     kirjade, tekstide, harjutuste kirjutamine koduse tööna;
  •     grammatika kordamine tunnis, kodused harjutused ärikeele kontekstis.

 

 

10.20 € 612 €