Soome keel

Soome keel Print E-mail

Alg-/elementaaraste

 • Eesti või vene keele baasil
 • Maht: 60 akad kontakttundi; 15 nädalat 2x2 ak/t nädalas 
 • Toimumisaeg: alates jaanuarist 2021 TN 17-18.30
 • Õppemaks  minigrupis (4-6 osal) €576 (€480+km)
 • Õpetaja Aare Mae, MA equiv või Liia Hokkanen, MA
 • Õppekava: A1 I pool
 • Eesmärk: Koolituse lõpuks oskab õppija kõnelda ja mõista lihtsamaid soomekeelseid lauseid.
 • Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija 
 • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu; 
 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjutada ja rääkida õpitud teemadel; 
 • vastab lihtsatele küsimustele.

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused

Õpingu lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides või iseseisvate tööde esitamine samas mahus; kirjaliku ja/või suulise lõputesti positiivne tulemus vastavalt mitte-eristavatele hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Suuline test: rollimäng, esitlus (ettevalmistatud või koostatud teksti põhjal), vestlus või intervjuu.

Hindamiskriteeriumid: Õppija oskab 60% lõputestiks valitud sõnu, kasutab õpitud sõnavara õiges vormis ja tähenduses. Õppija suudab õpitud teemal koostada lihtsaid lauseid; väga lihtsa, seostatud jutu ning täita enda kohta ankeeti.  

Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Õppija vastab lihtsamatele küsimustele.

Väljastatavad dokumendid:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

Tõend, kui õpiväljundeid ei saavutatud või õppija ei soovinud neid lasta hinnata, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Individuaalkursused alates  30. novembrist kokkuleppelistel aegadel
Õppetasu: €30 akad kontakttund, minimaalne maht 20 ak/t €600 (€500+km) + ca 20 tundi iseseisvat tööd

Õpetaja: Liia Hokkanen, MA
Kursuse aste, sisu, eesmärk ja õpiväljundid sõltuvad õppija keeleoskuse lähteastmest ja koolituse eesmärgist
 

Registreerumine meili info@generum.ee või telefoni teel: 5514677 või 6116599.

Tunniplaani muudame vastavalt vajadusele - juba registreerunud huvilisi teavitame.
Generum Erakool