Soome keel elementaarastmele

Soome keel elementaarastmele Print E-mail

Kursus baseerub õppekaval

Teemad:

Viisakusväljendid

Iseenda ja teiste esitlemine ning tutvustamine

Maad, rahvad, rahvused

Perekond, sugulased ja sõbrad

Kodu, olme; esemed majapidamises ning nende kirjeldamine

Päevaplaan, vaba aeg, töö ja puhkus

Igapäevased toimingud

Kuu- ja nädalapäevad. Arvsõnad.

Inimeste välimuse ja iseloomu kirjeldamine; isikuandmed.

Sisseostude tegemine, kaupluses ja turul

Ilm, ilmakaared, aastaajad

Toitlustus, restoranis, kohvikus, baaris. Toiduained. Soomlaste rahvusroad.

Pühad, tähtpäevad, külaliste vastuvõtmine

Orienteerumine linnas, tee juhatamine ja küsimine

Grammatika:

Tähestik, hääldus, rõhk

Vokaalharmoonia. Isikulised asesõnad. Tegusõna “olema” pööramine olevikus.

Küsilause moodustamine (-ko, -kö liide).

Astmevaheldus, astmevaheldustabel

Astmevahelduseta tegusõnade pööramine olevikus

Eitus, pöhikäänded

Käskiv kõneviis

Possessiivsufiksi kasutamine

Noomenitüübid

Astmevahelduseta nimisõnade käänamine ainsuses.

Daatumid, järgarvsõnad; arv- ja asesõnade käänamine.

Astmevahelduslike nimisõnade käänamine ainsuses.

Sise- ja väliskohakäänete kasutamine.

Astmevahelduslike tegusõnade pööramine olevikus.

Mitmuse moodustamine.

Lihtminevik